ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid van je medewerkers I Max. 12.500 Euro

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid – Je kunt dit jaar een aanvraag indienen van 8 t/m 12 april 2019.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste financiële instrument van de Europese Unie voor de ondersteuning van werkgelegenheid in de lidstaten en het stimuleren van economische en sociale samenhang.

Onder ‘duurzame inzetbaarheid’ wordt verstaan het bewust, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om er aan bij te dragen dat zij tot hun pensioen betrokken en vitaal aan het werk kunnen blijven. Dit vereist een optimale fit van het menselijk kapitaal (kennis, vaardigheden, gezondheid en persoonlijkheid) van de werknemers met de vraag op de arbeidsmarkt, zowel nu als in de toekomst. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door naast de fysieke gezondheid ook de psychische gezondheid aandacht te geven, waarbij gewerkt wordt aan weerbaarheid en goede sfeer op het werk. Verzuim kan op deze manier worden tegengegaan en de persoonlijke effectiviteit en medewerker tevredenheid kunnen verhoogd worden. Daarnaast zal het zelf kunnen reguleren van het werk of ondernemerschap in het werk de duurzame inzetbaarheid kunnen bevorderen. Werknemers krijgen dan meer eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap om invloed uit te oefenen op hun eigen werk. Het effect is bovendien dat werknemers gemakkelijk inzetbaar zijn en daarmee vergroten ze hun kansen op werk. Het zorgt voor blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen.

ESF subsidie Hoofdlijnen – Een aanvraag tijdig voorbereiden is aan te raden!

Elke organisatie kan subsidie aanvragen, profit en non-profit organisaties.

Voorwaarden: de aanvragende organisatie dient ingeschreven te staan in het handelsregister van de KvK en dient minimaal 2 medewerkers in dienst te hebben. Een aanvrager kan ook betreffen: een organisatie die toebehoort aan een buitenlandse rechtspersoon die een hoofd- of nevenvestiging in Nederland heeft (het project dient dan bij de Nederlandse vestiging te worden uitgevoerd). Voor alle projecten blijft ook in de nieuwe rondes gelden dat ze gericht moeten zijn op de medewerkers (die bij het project betrokken moeten worden). Naast eigen medewerkers kunnen nu ook zzp’ers die bij de aanvragende organisatie werkzaam zijn aan het project deelnemen. Projecten kunnen daarnaast zowel gericht zijn op de organisatie als geheel als op (onder)delen van de organisatie.

De ESF subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten en is per aanvraag maximaal € 12.500 en minimaal € 6.000 (als totale kosten per project lager zijn dan € 12.000, dan wordt geen subsidie verstrekt). 

Subsidiabele kosten: Op grond van de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid kan subsidie worden verkregen als tegemoetkoming in de kosten van de inhuur van een extern adviseur. Subsidie kan worden aangevraagd als de adviseur een project uitvoert gericht op de verbetering van de inzetbaarheid van medewerkers. Resultaat van het project dient te zijn: een advies inclusief een implementatie-paragraaf of een verslag van de implementatie van een advies. Het vereiste van een implementatie-paragraaf is bedoeld om de resultaatgerichtheid van het project te bevorderen: niet alleen aandacht voor het “wat”, maar ook voor het “hoe”. De kosten van de extern adviseur zijn subsidiabel, gebaseerd op uren X tarief. Het uurtarief waarover het subsidiepercentage wordt berekend is € 100. Een hoger uurtarief mag, maar per gedeclareerd uur wordt niet meer dan € 100 subsidiabel gesteld (leidend tot subsidie van maximaal € 50 per uur). Niet subsidiabel zijn bijkomende kosten als: reiskosten, materiaalkosten, BTW of verletkosten. – Activiteiten van de externe adviseur richten zich op: a. het opstellen van een advies met implementatieparagraaf of b. het begeleiden bij het implementeren van een uitgebracht advies, waaronder het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk.

Projectperiode
Maximaal 12 maanden waarbinnen subsidiabele activiteiten uitgevoerd kunnen worden en kosten worden gemaakt. Projecten kunnen starten na de datum van subsidietoezegging. Projecten mogen eerder beginnen en later eindigen, maar alleen de kosten die in de projectperiode van 12 maanden worden gemaakt zijn subsidiabel.

Subsidiabele thema’s
Om ook aandacht te kunnen schenken aan de sociale aspecten van duurzame inzetbaarheid, arbeidsrelaties en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, zijn de thema’s geherformuleerd. De subsidieverstrekker heeft daarbij wel expliciet aangegeven dat de ruimte die deze thema’s boden voor subsidiabele activiteiten binnen de ESF projecten blijft bestaan binnen de geherformuleerde thema’s. Dat geldt ook voor het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk en voor het doen van een bedrijfsscan of -onderzoek om tot een plan van aanpak te komen. Onderzoek kan ook gericht zijn op het verkrijgen van inzicht in de individuele situatie van de werknemer: waar iemand staat met betrekking tot gezondheid, loopbaan en/of betrokkenheid bij het werk.

Een ESF project kan gericht zijn op één of meer van de volgende thema’s:

Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer

Dit thema onderschrijft het nauwe verband tussen de fysieke en psychische gesteldheid en het functioneren, verzuim en uitval van medewerkers. De aanwezigheid van burn out klachten en intern ongewenst gedrag dragen eraan bij dat mensen niet tot hun pensioen willen doorwerken. Het is dus heel waardevol wanneer naast de fysieke gezondheid van medewerkers ook naar psychische gezondheid, weerbaarheid en een goede sfeer wordt gestreefd. Om de individuele situatie in kaart te brengen en maatwerk te bieden, kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het introduceren van algemene periodieke onderzoeken (APK’s). Bevindingen uit dergelijke onderzoeken kunnen ook leiden tot advisering over het nemen van maatregelen in de organisatie die er aan bijdragen dat mensen gezond en veilig aan het werk blijven. Thema’s kunnen zijn: bevorderen arbeidsveiligheid, verlichten fysieke belasting, bevorderen gezonde leefstijl en de preventie van werkstress (aanpak werkdruk, agressie en geweld, arbeidsconflicten, seksuele intimidatie en ongewenst gedrag waaronder pesten).

Het bevorderen van een leercultuur voor medewerkers, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfspecifieke kennis en vaardigheden

Hieronder wordt niet de subsidiëring van reguliere scholing en training op zich verstaan. De arbeidsmarkt verandert snel dankzij nieuwe technologie en innovatie, off- en re-shoring. De vraag naar arbeidskrachten beweegt mee. Mensen kunnen hun werkzekerheid verhogen door te blijven leren op de werkplek. Het steunen van ambities en het erkennen van niet-bedrijfspecifieke kennis en vaardigheden zijn daarbij van belang. Om medewerkers, waaronder mensen zonder startkwalificatie, te stimuleren om te blijven leren, zijn zelfvertrouwen, inzicht in de urgentie, steun van collega’s en leidinggevenden, loopbaanoriëntatie en een positieve leeromgeving noodzakelijk. Digitale en sociale vaardigheden dragen bij aan de employability. Dergelijke niet-bedrijfspecifieke kennis en vaardigheden zijn nodig om binnen een sector of organisatie op een andere plek te kunnen worden ingezet, of om eenvoudiger een carrière switch te kunnen maken. De adviseur kan werkgevers ondersteunen bij bijvoorbeeld het in beeld brengen van de ontwikkelbehoeften en leermogelijkheden van werknemers en de wijze waarop deze kunnen worden ingebed. Hierbij kan gedacht worden aan: periodieke taakwisseling, het systematisch stimuleren van kennisuitwisseling in een bedrijf, het stimuleren van medewerkers om het geleerde direct uit te voeren en daar weer van te leren, het aanspreken en beoordelen van leidinggevenden op het stimuleren van leerprocessen in hun bedrijf. NB: reguliere scholing en training is niet subsidiabel.

Vanuit Haagse Hoogvliegers verzorgen wij graag de volgende niet-bedrijfspecifieke kennis en vaardigheden voor en met jouw mensen:

  • Ik  Luister Je Groot
  • Baas in eigen energie
  • Conflictmanagement
  • Sprekend Leiderschap
  • Mobiliteit- en Meesterschapstrainingen

Het stimuleren van interne mobiliteit van medewerkers, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap

Het aantal flexibele contracten en zelfstandigen zonder personeel stijgt gestaag, zoals blijkt uit de Flexbarometer op basis van de Enquête Beroepsbevolking van het CBS. Medewerkers zullen zich in steeds grotere mate flexibel in moeten gaan zetten en vooruit moeten denken: wat zijn carrièrestappen die ik zou kunnen maken? Welke talenten en ambities heb ik en waar kunnen die mij brengen binnen en buiten de organisatie? Werkgevers kunnen mensen helpen vooruit te denken en hen ontwikkelmogelijkheden aanbieden binnen de organisatie, die bijdragen aan hun bredere employability. Dit kan onder andere worden bevorderd door jobcarving en functie- of taakroulatie in te bedden in de organisatie.

Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement

Het zelf kunnen reguleren van het werk bevordert ook de duurzame inzetbaarheid. Medewerkers krijgen dan de verantwoordelijkheid en het vertrouwen om een grotere invloed uit te oefenen op hun taken en werkafspraken binnen een organisatie. Op die manier kunnen zij met meer autonomie en bewegingsvrijheid zelf inspelen op verbetermogelijkheden en hun sterke kanten, wat motiverend werkt. Daarnaast kunnen medewerkers met flexibel arbeidstijdenmanagement hun werktijden afstemmen op persoonlijke omstandigheden en andere bezigheden, zoals scholing en (mantel)zorg. Flexibilisering stelt werknemers bovendien in staat meer uren actief te blijven op de arbeidsmarkt. Met externe advisering en input van de medewerkers zelf, kan worden bekeken welke maatregelen ter flexibilisering van de werkcultuur bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid.

Meer informatie of ESF subsidie iets voor jou kan zijn?

Neem voor de mogelijkheden vanuit Haagse Hoogvliegers contact op met:
Petra Hiemstra – 06-33803867 – Petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl

En neem voor meer informatie of begeleiding van het aanvragen én verantwoorden van deze subsidieregeling contact op met Jeroen Kalf – 06-5380 3232 –  jkalf@kalfadvies.nl

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

DONEER een CoachKwartiertje – 15/30/45/60 minuten volledige aandacht voor iemand die het nodig heeft

DONEER een CoachKwartiertje – 15/30/45/60 minuten volledige aandacht voor iemand die het nodig heeft

Doneer een CoachKwartiertje – Heel regelmatig melden zich veelal zeer talentvolle jonge hoogvliegers bij ons, die graag gecoacht willen worden omdat ze ergens in hun studie of vroege loopbaan vastlopen. Zij hebben behoefte aan gerichte aandacht, iemand die hen helemaal kan zien en accepteren voor wie ze helemaal zijn en een stukje begeleiding in het […]

APPA coachtraject en begeleiding voor politici

APPA coachtraject en begeleiding voor politici

APPA coachtraject en begeleiding voor wethouders, burgemeesters, gedeputeerden en politici – Een aantal jaren geleden heb je bewust de keuze gemaakt voor de politiek. Veelal vanuit diepe waarden en overtuigingen heb je je samen met anderen ingezet voor dat wat jij belangrijk vindt voor mensen, organisaties en onze samenleving als geheel – op stedelijk, provinciaal, […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]