Algemene Voorwaarden Haagse Hoogvliegers

ALGEMENE VOORWAARDEN HAAGSE HOOGVLIEGERS

Artikel 1                Algemeen

 1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Petra Rixt HIEMSTRA, h.o.d.n. Haagse Hoogvliegers, zaakdoende te (2521 CR) ‘s‑Gravenhage, bezoekadres: Nassaulaan 13, 2514 JS Den Haag, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59669241.
 2. Haagse Hoogvliegers is een eenmanszaak, die zich op de navolgende vakgebieden/diensten toelegt:
  1. Coaching (carrière coaching, carrière consultancy en life-coaching) voor professionals
  2. Executive coaching en commissariaat voor ondernemers
  3. Headhunting
  4. Trainingen
  5. Leiderschapsleergangen – Leergangen Maatschappelijke Transformatie
  6. Het uitgeven van boeken over de kunst van het (groot)luisteren.

Deze vakgebieden zullen hieronder gezamenlijk als ‘diensten’ worden aangemerkt. Wordt verwezen naar een van de afzonderlijke diensten, dan zullen die als zodanig worden benoemd.

 1. Haagse Hoogvliegers zal in deze algemene voorwaarden verder worden aangeduid als ‘Haagse Hoogvliegers’. De andere partij wordt ‘opdrachtgever’ genoemd. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Haagse Hoogvliegers een overeenkomst aangaat of daartoe het voornemen heeft, en de aan haar gelieerde (rechts)personen. Haagse Hoogvliegers is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, mocht zij dat nodig vinden. Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd, zal Haagse Hoogvliegers hiervan opdrachtgever schriftelijk in kennis stellen.
 2. Haagse Hoogvliegers zal zich immer inspannen de hiervoor genoemde diensten naar beste weten en kunnen te leveren. Trainingen en coachgesprekken zullen, indien deze worden uitbesteed, immer worden verzorgd door haar goedgekeurde en gecertificeerde personen/bedrijven. Datzelfde geldt voor de headhunting werkzaamheden. Haagse Hoogvliegers zal immer proberen op kortst mogelijke termijn het gewenste doel te realiseren. Opdrachtgever realiseert zich echter dat er hier uitdrukkelijk sprake is van een inspanningsverplichting, zodat er nimmer garanties over het resultaat kunnen worden gegeven.

 

Artikel 2                Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen van Haagse Hoogvliegers zijn deze algemene voorwaarden van toepas­sing, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden.
 2. De geldende algemene voorwaarden worden bij het aangaan van de overeenkomst op de wettelijk voorgeschreven wijze aan opdrachtgever bekend gemaakt. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de internetsite(s) van Haagse Hoogvliegers (onder meer www.haagsehoogvliegers.nl), en worden ook op het eerste verzoek toegezonden aan opdrachtgever.

 

 

Artikel 3                Aanbiedingen en prijzen

 1. Tenzij schriftelijk anders is aangegeven, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend. Haagse Hoogvliegers heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding aan te passen, in te trekken of te herroepen tot vijf werkdagen na aanvaarding van de aanbieding door opdrachtgever, ook als in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is genoemd. Aanbiedingen worden telkens gedaan onder het voorbehoud dat de diensten leverbaar zijn. Aan de inhoud van reclame-uitingen van Haagse Hoogvliegers kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Haagse Hoogvliegers zal jaarlijks met ingang van 1 januari haar uurtarieven en overige tarieven aanpassen, conform het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
 3. Tevens is zij gerechtigd bij kostenstijgingen tevens een prijsverhoging door te voeren. Zij zal opdrachtgever daarvan immer direct schriftelijk op de hoogte stellen.
 4. Over de dienstverlening van Haagse Hoogvliegers is 21% BTW verschuldigd. In haar offertes en aanbiedingen zal Haagse Hoogvliegers vermelden of deze inclusief of exclusief BTW zijn. Indien enige aanbieding of offerte wordt neergelegd waarin toch geen BTW is genoemd, dan is dat de prijs exclusief BTW.

 

Artikel 4                                Annulering vanuit opdrachtgever

 1. Coaching & Commissariaat (carrière-, life- en executive coaching voor professionals, commissariaat voor ondernemers)

Bij annulering van ingeplande coachings- en commisariaatsgesprekken:

binnen 3 dagen (72 uur) gerekend vanaf de geplande datum is 100% van de reeds betaalde of te betalen factuur   verschuldigd;

tussen 4 en 7 dagen gerekend vanaf de geplande datum is 50% van de reeds betaalde of te betalen factuur verschuldigd;

tussen 8 en 14 dagen gerekend vanaf de geplande datum is 25% van de reeds betaalde of te betalen factuur verschuldigd.

Voorstellen tot kosteloos verplaatsten van de gekozen datum kunnen tot een week voor de geplande datum worden gedaan.

 1. Headhunting
  a. Alle door Haagse Hoogvliegers uitgebrachte offertes en daarin vermelde prijzen en condities zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 10 dagen te rekenen vanaf de datum van offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. De werkzaamheden vangen pas aan op het moment dat de ondertekende opdrachtbevestiging door Haagse Hoogvliegers retour is ontvangen.

c. Haagse Hoogvliegers is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de overeenkomst, alvorens Opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend aan Haagse Hoogvliegers heeft geretourneerd.

d. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen op de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk schriftelijk en met instemming van partijen. De schriftelijke wijziging en/of aanvulling zal aan de opdrachtbevestiging gehecht worden. Mondelinge toezeggingen en/of afspraken binden Haagse Hoogvliegers niet.

 1. Trainingen

Bij annulering van ingekochte trainingen:

binnen 21 dagen voor de geplande datum is 100% van de reeds betaalde of te betalen factuur verschuldigd;

tussen 22 en 56 dagen voor de geplande datum is 50% van de reeds betaalde of te betalen factuur verschuldigd.

Bij annulering of uitstel van de dienst(en) door opdrachtgever meer dan 56 dagen voordat de training wordt geleverd, zijn geen annuleringskosten verschuldigd en wordt het betaalde factuurbedrag geretourneerd.

Voorstellen tot kosteloos verplaatsten van de gekozen datum kunnen tot vier weken voor de geplande datum worden gedaan.

4. Financiële restitutie van ingekochte coachsessies of tegoeden

Het is enkel mogelijk om (delen van) coachtrajecten of ingekochte tegoeden voor externe dienstverlening te annuleren binnen 30 dagen nadat de factuur voor het traject is verzonden. Na deze periode is finaniële restitutie van coachsessies niet mogelijk. Wel hebben coachees het recht om, in goed overleg met Haagse Hoogvliegers, om het/hun gesprekstegoed dat zij niet langer voor zichzelf willen gebruiken, cadeau te doen aan anderen. Ingekocht gesprekstegoed bij Haagse Hoogvliegers en partners blijft 12 maanden na facuratie geldig. Daarna vervalt het recht op aanspraak. Het is voor Haagse Hoogvliegers niet mogelijk om financiële tegoeden voor cliënten te bewaren en mee te nemen naar een volgend kalenderjaar.

Artikel 5                Annulering vanuit Haagse Hoogvliegers

Indien Haagse Hoogvliegers ten gevolge van bijvoorbeeld overmacht zijdens Haagse Hoogvliegers niet in staat is de dienst te leveren, informeert zij opdrachtgever zo snel mogelijk, dat de dienst niet doorgaat. Er zal vervolgens een nieuwe datum voor het leveren van de dienst worden afgesproken, tenzij opdrachtgever geen prijs meer stelt op levering. In dat geval wordt het bedrag voor nog niet geleverde diensten terugbetaald.

Artikel 6                                Derden, locatie en overmacht

 1. Haagse Hoogvliegers is voor haar dienstverlening veelal afhankelijk van derden, zoals trainers, rondleiders of coaches of hotelpersoneel. Voor het geven van trainingen/coaching/workshops schakelt zij regelmatig derden in. Als een trainer onverhoopt ziek is, of door overmacht een training niet kan verzorgen, zal Haagse Hoogvliegers immer proberen tijdig voor vervanging te zorgen. Lukt het Haagse Hoogvliegers niet vervanging te verzorgen, is in dat geval sprake van overmacht en kan de dienst niet geleverd worden. Alsdan zal er in overleg met opdrachtgever een nieuwe datum en locatie worden afgesproken voor levering van de dienst. Indien opdrachtgever daarop geen prijs stelt, dan blijft opdrachtgever de factuur verschuldigd.
 2. Haagse Hoogvliegers is voor haar dienstverlening veelal afhankelijk van locaties, zoals een hotel of een congrescentrum. Het kan immer voorkomen dat de training op de desbetreffende locatie niet kan doorgaan, bijvoorbeeld vanwege brand, onbereikbaarheid of anderszins. Haagse Hoogvliegers zal zich in dat geval inspannen om een alternatieve locatie te vinden. Mocht dat niet lukken, dan wordt een nieuwe datum of tijdstip afgesproken. Opdrachtgever blijft de volledige factuur verschuldigd.
 3. Indien de dienst geleverd zal worden op de locatie van opdrachtgever, dan zal opdrachtgever samen met Haagse Hoogvliegers een alternatieve locatie zoeken, tenzij opdrachtgever geen prijs meer stelt op levering. Opdrachtgever blijft de volledige factuur verschuldigd.
 4. Haagse Hoogvliegers is niet gehouden tot het nakomen van enige uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende verplichting in geval van overmacht. Daarvan is sprake indien Haagse Hoogvliegers wordt gehinderd in de nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop zij geen invloed heeft, zoals bijvoorbeeld oorlog, oproer, rellen, molest, brand, natuurrampen, stakingen en/of werkonderbrekingen, internetstoringen, storingen in energie- of materiaalaanvoer, het niet (tijdig) leveren door toeleveranciers van producten en diensten.
 5. In dergelijke gevallen is Haagse Hoogvliegers gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten zolang de overmacht duurt. Is nakoming blijvend onmogelijk of duurt de tijdelijke overmacht langer dan 3 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 6. Indien Haagse Hoogvliegers op het moment dat de overmacht intreedt reeds een deel van haar diensten heeft geleverd, heeft zij in ieder geval recht op betaling van de reeds geleverde diensten, als ware voor deze diensten een afzonderlijke overeenkomst gesloten. 

Artikel 7                Verplichtingen van inkopers van trainingen of organisatoren van lanceringen van Haagse Hoogvliegers

 1. De trainingen worden geleverd op de overeengekomen locatie. Is dat de locatie van opdrachtgever, dan zal opdrachtgever ervoor zorgen dat alle nodige faciliteiten aanwezig zijn.
 2. Opdrachtgever is gehouden kosteloos en tijdig alle medewerking die Haagse Hoogvliegers naar haar oordeel nodig heeft om tot uitvoering van de overeenkomst te komen, te verlenen, bij gebreke waarvan Haagse Hoogvliegers het recht heeft de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten totdat wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid door of namens haar aan ter beschikking gestelde gegevens, ook indien die gegevens afkomstig zijn van derden. Opdrachtgever is gehouden Haagse Hoogvliegers onverwijld schriftelijk te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zij (en degen voor wie zij de dienstverlening heeft gesloten zoals bijvoorbeeld haar personeel en andere derden), op het overeengekomen datum en tijdstip aanwezig is op de plaats van dienstverlening. Verschijnt opdrachtgever niet, dan blijft zij de factuur verschuldigd.

Artikel 8                                Betalingsvoorwaarden, incassokosten en rente

 1. De betalingstermijn bij Haagse Hoogvliegers is altijd veertien dagen na factuurdatum.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling, is Haagse Hoogvliegers gerechtigd de opdrachtgever middels aanmaning in ieder geval eenmalig veertien dagen in de gelegenheid stellen alsnog aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Indien betaling uitblijft wordt overgegaan tot incassomaatregelen. Kosten daarvan zullen worden doorbelast, conform huidige wetgeving.
 3. Na het verstrijken van de in lid 2 hiervoor genoemde termijn worden opdrachtgevers de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom en de buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In afwijking van het vorenstaande dient betaling in ieder geval binnen te zijn, uiterlijk twee werkdagen voordat de betreffende dienst wordt geleverd.

Artikel 9                Opschorting

Indien de factuur niet tijdig is betaald, dan is Haagse Hoogvliegers gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.

Artikel 10             Aansprakelijkheid Haagse Hoogvliegers

 1. Adviezen die worden verstrekt door Haagse Hoogvliegers tijdens coachgesprekken, commissariaatsgesprekken of trainingen blijven adviezen. Onze gesprekspartners blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het volledig (laten) onderzoeken van consequenties van te nemen zakelijke en/of persoonlijke beslissingen.
 2. Haagse Hoogvliegers is niet aansprakelijk, indien de tekortkoming voortvloeit uit het onvoldoende danwel onjuist aanleveren van informatie, nodig voor uitvoering van de opdracht, door opdrachtgever.
 3. Haagse Hoogvliegers is niet aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever, indien die voortvloeit uit de hiervoor in artikel 5 omschreven gevallen van overmacht.
 4. Exoneratiebeding: buiten opzet en/of grove schuld van Haagse Hoogvliegers wordt aansprakelijkheid uitgesloten.

Artikel 11              Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten met Haagse Hoogvliegers is het Nederlands recht van toepassing.