Leergangen Liefdevol & Transformatief Leiderschap


Vanuit Haagse Hoogvliegers willen we actief bijdragen aan het vormgeven van de wereld zoals wij die idealiter voor ons zien. Hiertoe ontwikkelen leergangen en bieden we activiteiten aan.

Onze leergangen zijn interessant voor je als je je leiderschap op macro (maatschappelijk/systemisch) niveau wilt verkennen en verstevigen. De focus ligt op het vergroten van je vermogen:

- tot het innemen van de juiste (systemische) plek en het ruimte bieden aan anderen om hún plek in te nemen;
- tot kennisoverdracht (leren doceren);
- sprekend leiderschap (visie ontwikkelen verbeelden en verwoorden);
- grootluisterend leiderschap;
- te innoveren (meesterschap) en draagvlak te verwerven voor jouw dromen;
- pijn in welzijn te transformeren.

Kijk voor onze volgende leergang in onze agenda. Neem graag contact op als je wilt dat wij een leergang voor jouw organisatie ontwerpen.

Liefdevolle leiders focussen op de lange termijn

"Willen we als samenleving onze problemen oplossen”, zo schreven Aslander en Witteveen in hun boek ‘Nooit af’, “dan zullen we dingen anders moeten organiseren. Dan moeten we afscheid nemen van sommige oude gewoontes die nu niet meer werken, doordat de wereld om ons heen veranderd is.

De financiële crisis, de schuldencrisis, de valutacrisis, de huizencrisis, de milieucrisis, de arbeidsmarktcrisis: het zijn stuk voor stuk problemen van organisatorische aard. De manier van organiseren is nog grotendeels afgestemd op de omstandigheden uit de vorige eeuw, gebaseerd op spelregels die niet meer werken, doordat de technologie en de samenleving niet hebben stilgestaan”.

Deze transities stellen ons voor grote vragen: Wie zijn wij? Waar willen we naartoe? Hoe komen we daar? Welk Positief Toekomst Perspectief kunnen we schetsen? Welke waarden staan daarbij centraal? Durven we voldoende pijn te doen voor meer collectief welzijn? Hoe transformeren we pijn in parels? Hoe vergroten we het vermogen van mensen om met voortdurende verandering om te kunnen gaan? Hoe voegen we sociale intelligentie, kwaliteit en duurzaamheid toe aan datgene wat we met grote en kleine investeringen willen realiseren?

2023-2040 - Omgaan met toenemende versnelling

Leiders van nu en de toekomst moeten goed kunnen omgaan met de toenemende versnellingen en de verschillende mate waarin mensen, bedrijven, organisaties en structuren in staat zijn deze veranderingen te omarmen en verinnerlijken. Dat betekent: kunnen luisteren naar tempoverschillen, naar groeipijn en weten hoe deze pijn positief te transformeren. Wij noemen dit transformationele leiderschap Liefdevol Leiderschap.
Liefde als essentie van goed leiderschap – wat is dat?

Wat betekent het voor je dagelijkse handel en wandel als je je voorneemt om dat op een Liefdevolle manier te doen? Welke consequenties heeft dat voor jezelf, je medewerkers, je beleid, je organisatie? Moeten we werkelijk wachten tot de laatste boom is gekapt en de laatste vis gevangen tot we ons realiseren dat we geld niet kunnen eten? Het vraagt grootsheid om groot te denken en om als leider een nieuw duurzaam-sociaal statuut te schrijven en verwezenlijken.


Resultaten

Haagse Hoogvliegers is gespecialiseerd in het opzetten en tot volwassenheid brengen van Waarde Creërende Netwerken. Van 2014-2018 als bestuurslid van Stichting Quartier Laak - dat als doel had Laak te laten uitgroeien tot het meest duurzaam fraaie Quartier Latin van Den Haag. We organiseerden talloze matchmarkten waarbij we mensen-middelen-en-materialen met elkaar verbonden. In 3 jaar tijd groeide dit netwerk uit van 3 initiatiefnemers naar meer dan 4000 betrokken burgers en bedrijven.

Onze eerste leergang Liefdevol Leiderschap resulteerde in de organisatie van het congres 'Heel de Mens' in 2018.

In 2019 hebben we ons ingezet voor de realisatie van 'Kroonjuwelen' - energiePOSITIEVE woningen omringd door Duurzaam Fraai Groen.

In 2020 brachten we ons 1e boek Ministeries voor de Nieuwe Tijd uit dat in 2022 gevolgd wordt door de boeken 'Mag ik je grootluisteren? Vertel!' en de dichtbundel 'LuisterLiefde'.

"The ability to shift from reacting against the past to learning how to lead from the emerging future is probably the single most important leadership capacity today."- Otto Scharmer


Nieuwe ministeries


Wij geloven dat we de komende jaren liefdevolle leiders nodig hebben die rentmeesterschap hoog in het vaandel dragen. Die zich bij al hun beslissingen afvragen: welke impact heeft dit besluit op de komende 7 generaties? Is dit besluit Duurzaam Fraai? Zorgt mijn besluit voor meer Inclusiviteit, Gelijkwaardigheid, Veiligheid, (Bio)Diversiteit, Vrede, Ontspanning, Gezondheid, Heelheid, Schoonheid, Levensloopbestendigheid en Circulariteit?

Het systeem? Dat zijn wij! De komende jaren willen wij ons inzetten voor de oprichting en invulling van de volgende Liefdevol Leiderschap Kabinetten & Ministeries:
1

Ministerie voor Holistische zorg

Hoe zorgen we ervoor dat alle cliënten en patiënten zich weer als 'hele mens' gezien, gehoord en erkend en liefdevol en kundig geholpen voelen?


Lees meer


Welke organisatorische en systemische veranderingen kunnen wij zelf vormgeven om dit ideaal te verwezenlijken?
2

Ministerie voor Duurzaam Fraai Groen en Energie POSITIEF wonen, werken en verkeer

Hoe zorgen we ervoor dat in 2030 onze hele woningvoorraad: Duurzaam Fraai, Betaalbaar, Levensloop- en Klimaatbestendig, uitmuntend (Geluid)Geïsoleerd en Energie POSITIEF is?


Lees meer

En: hoe laten we het overschot aan opgewekte energie vervolgens ten goede komen aan duurzaam fraai, optimaal toegankelijk, stil en betaalbaar openbaar vervoer?
3

Ministerie voor Gezin en Geluk

Hoe zorgen we ervoor dat aanstaande ouders ontspannen en in goede verbondenheid met zichzelf en elkaar een gezin kunnen stichten? Hoe kunnen wij hen ondersteunen bij een goede bevalling en een hartelijk welkom voor dit nieuwe kindje in ons midden? Hoe zorgen we collectief voor optimale hechting tussen ouders en kind?

Lees meer

Wij vragen ons af: is er draagvlak voor de mogelijkheid studiefinanciering in te ruilen voor betaald ouderschap van 18 maanden per kind plus een vrij besteedbaar budget van, zeg, 3000 Euro per ouder voor ouderschap- en opvoed begeleiding? Welke maatschappelijke kosten voor schooluitval, criminaliteit en gezondheid kunnen we hiermee besparen?

En hoe organiseren we uitmuntende dagarrangementen voor kinderopvang en stimulerende scholing, idealiter vanaf dat het kind 18 maanden oud is?
4

Ministerie voor Stilte

Hoe weldadig zou het zijn als heel Nederland wordt aangewezen als stiltegebied, waarbij de geluidbelasting maximaal 40 decibel mag zijn, het equivalent van gezellig kwetterende vogels?

Lees meer

Voor wie levert dit werkgelegenheid op? Welke positieve impact heeft dit op de biodiversiteit? Wat zijn de maatschappelijke baten, als we meer rust en ruimte ervaren om onszelf en anderen groot te luisteren?
5

Ministerie voor Circulaire Economie

Hoe ziet de economie van de toekomst eruit, waarin de nadruk niet ligt op productie en eindeloze groei, maar op mogelijk zelfs op krimp, kwaliteit, circulariteit en vitaliteit van producten, levensmiddelen en diensten?

6

Ministerie voor een schone, duurzaam fraaie leefomgeving

Stel dat iedere Nederlander recht krijgt op schone lucht, schoon water en een schone, duurzaam fraaie leefomgeving?

Lees meer

Wat betekent dat voor ons gedrag, voor ons landschap, voor onze beleidsbeslissingen en voor onze investeringen in bijvoorbeeld gevelbeleid, reclame in de openbare ruime en schone energie?
7

Ministerie voor vitaal voedsel, dierenwelzijn en biodiversiteit

Wat gebeurt er als we onze focus met betrekking tot voedselvoorziening verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit? Naar levensmiddelen die barsten van de vitamines, mineralen en geneeskrachtige eigenschappen?

Lees meer

Hoe kunnen we onze boeren en vissers optimaal steunen met eerlijke prijzen voor gifvrij, dier- en milieuvriendelijk en biologisch-dynamisch geproduceerd voedsel?
8

Ministerie voor vrede en inclusiviteit

Eerst hadden we een ministerie van oorlog en sinds 1959 ligt onze focus op defensie. Welke acties een maatregelen nemen we als we kiezen een ministerie voor Vrede en Inclusiviteit? Waarin iedereen zich welkom, waardevol en betekenisvol voelt in ons land?

Lees meer

Dit ministerie heeft de taaiste taak onderzoek te doen naar: wat is het optimale aantal mensen dat ons land kan dragen, zodat we onszelf kunnen voorzien van al hetgeen we nodig hebben?

De uitkomsten van dit onderzoek zullen bepalend zijn voor al onze investeringen en beleidsbesluiten in de toekomst.
9

Ministerie voor werkgelegenheid en ondernemerschap

Als wij als volk ergens goed in zijn, dan is het in creatief denken, handelen en handel drijven. We excelleren in het bedenken van manieren die de wereld vooruit helpen. Hoe kunnen we deze vermogens koesteren en verder ontwikkelen?

Lees meer

Hoe ondersteunen we grote groepen mensen optimaal om zich te kwalificeren voor de banen van de toekomst?
10

Ministerie voor gezonde financiën

Hoe geven we ons belasting- en stimuleringsstelsel zodanig vorm, dat het voor alle Nederlanders makkelijk is een gezonde, schuldenvrije financiële huishouding te voeren?

Lees meer

Hoe kan dit nieuwe stelsel op een eenvoudige manier alle bovenstaande doelstellingen faciliteren en stimuleren?
11

Jouw Ministerie!

Als jij mag kiezen? Van welk ministerie wil jij minister. staatssecretaris, directeur, projectleider, lobbyist, ambassadeur, medewerker of secretaris zijn?

Lees meer


Welke maatregelen ga je nemen die het leven van tenminste 300.000 mensen fors verrijken in brede zin?

Wat heb jij nodig om je plek in dit speelveld in te nemen en om daarvan duurzaam te genieten?