Liefdevolle leiders focussen op de lange termijn

"Willen we als samenleving onze problemen oplossen”, zo schreven Aslander en Witteveen in hun boek ‘Nooit af’, “dan zullen we dingen anders moeten organiseren. Dan moeten we afscheid nemen van sommige oude gewoontes die nu niet meer werken, doordat de wereld om ons heen veranderd is.

De financiële crisis, de schuldencrisis, de valutacrisis, de huizencrisis, de milieucrisis, de arbeidsmarktcrisis: het zijn stuk voor stuk problemen van organisatorische aard. De manier van organiseren is nog grotendeels afgestemd op de omstandigheden uit de vorige eeuw, gebaseerd op spelregels die niet meer werken, doordat de technologie en de samenleving niet hebben stilgestaan”.

Deze transities stellen ons voor grote vragen: Wie zijn wij? Waar willen we naartoe? Hoe komen we daar? Welk Positief Toekomst Perspectief kunnen we schetsen? Welke waarden staan daarbij centraal? Durven we voldoende pijn te doen voor meer collectief welzijn? Hoe transformeren we pijn in parels? Hoe vergroten we het vermogen van mensen om met voortdurende verandering om te kunnen gaan? Hoe voegen we sociale intelligentie, kwaliteit en duurzaamheid toe aan datgene wat we met grote en kleine investeringen willen realiseren?

2017 Eerste Leergang Liefdevol Leiderschap groot succes

In 2017 zijn wij gestart met het aanbieden van Liefdevol Leiderschap Leergangen en Evenementen. Deze leergangen en activiteiten zijn interessant voor professionals enerzijds graag alleen werken, en die anderzijds ook samen de stap naar Meesterschap willen zetten. Grote ideeën en dromen hebben immers een groot draagvlak nodig. Daar kunnen anderen je bij helpen!

Juist door te investeren in een netwerk van gelijkgestemden, weet je je als Liefdevol Leider bij de uitvoering van je dromen en doelen gesteund en gedragen. Deelname levert je altijd waardevolle nieuwe sparring- en samenwerkingspartners op, die je kunt bellen als het er op aankomt.

Onze deelnemers onderzoeken: op welke manier wil ik mijn (rent) meesterschap vormgeven de komende jaren? Met wie wil ik dat doen? Welke mensen wil ik opleiden en welke innovaties binnen mijn sector ga ik vormgeven?

Hoogvliegers die nóg een stap verder willen, stellen zich de vraag: wat betekent Meester-Kunstenaarschap voor mij? Welke maatschappelijke transformaties wil ik leiden? Welke stappen ga ik zetten?

2018 oprichting eerste 'Ministerie Holistische Zorg'

Vanuit deze eerste leergang ontstond het thema 'Holistische Zorg'. Een van de deelneemsters in 2017 kroonde zichzelf tot 'Minister voor Holistische Zorg'. Onze gezamenlijke berichtgeving op sociale media rond dit thema, raakte duidelijk een snaar. Blijkbaar voelden veel zorgverleners aan hun 'water': het huidige systeem voldoet niet meer en staat op knappen: cliënten voelen zich niet gehoord en worden boos en ongeduldig, wachtlijsten zijn te lang, 20% van de medewerkers in de zorg kampt met burn-out klachten en ziekenhuizen gaan failliet.

Financier ZonMW nodigde ons uit: schrijf een signatuur. Een visiedocument waarin je aangeeft hoe jullie de zorg idealiter voor je zien in 2030 en hoe jullie dit samen willen realiseren. Dat document is er gekomen, als verslag van het congres 'Heel de mens' op 28 november, waaraan ruim 50 holistisch werkende zorgprofessionals uit heel Nederland, deelnamen bij Haagse Hoogvliegers in Den Haag. Dat verslag lees je hier. Groepen deelnemers zijn inmiddels aan de slag om hun holistische ideeën concreet en gezamenlijk handen en voeten te geven.


Thema 2019: #duurzaamfraaigroen en #energiepositiefwonenwerken envervoer


Het woningbouwvraagstuk is een van de meest gevoelige politieke dossiers op dit moment. Jarenlang is er te weinig gebouwd, door de crisis. Vele bouwers en architecten verloren hun werk, of konden maar nauwelijks het hoofd boven water houden. Hierdoor is een situatie ontstaan dat er a) te weinig woningen zijn, b) dat het aanbod niet aansluit bij de vraag c) dat de stijgende kosten voor wonen voor veel Nederlanders een te groot beslag legt op het gelijkblijvende of gedaalde inkomen (denk aan niet geïndiceerde pensioenen).

Op dit moment leeft 10%! van de Nederlanders onder de armoedegrens. Dat heeft grote sociale, psychische, sociale en maatschappelijke gevolgen.

Dat kan anders en dat kan beter. Maar hoe? Eind 2019 willen we het vraagstuk onder de loep nemen. Iedereen die zich bij het oplossen van dit taaie vraagstuk betrokken voelt, is welkom.

Vragen die wij ons stellen zijn:
1. Hoe komen we zo simpel mogelijk tot een betaalbare woningmarkt?

2. Hoe zorgen we ervoor dat de hele woningvoorraad in 2030 circulair, levensloopbestendig, uitmuntend (geluid) geïsoleerd, klimaatbestendig en energie POSITIEF is?

3. Hoe zorgen we ervoor dat het energieoverschot ten goede komt aan duurzaam fraai, stil en schoon vervoer, zodat ook dit voor gebruikers toegankelijker en goedkoper wordt?

4. Hoe creëren we meer ruimte in onze woonomgeving voor duurzaam fraai groen? Want zoals Winston Chuchill eens zei: "Eerst geven wij vorm aan de openbare ruimte - daarna vormt de openbare ruimte ons".

"The ability to shift from reacting against the past to learning how to lead from the emerging future is probably the single most important leadership capacity today."- Otto Scharmer

2020-2040 - Omgaan met toenemende versnelling

Leiders van nu en de toekomst moeten goed kunnen omgaan met de toenemende versnellingen en de verschillende mate waarin mensen, bedrijven, organisaties en structuren in staat zijn deze veranderingen te omarmen en verinnerlijken. Dat betekent: kunnen luisteren naar tempoverschillen, naar groeipijn en weten hoe deze pijn positief te transformeren. Wij noemen dit transformationele leiderschap Liefdevol Leiderschap.
Liefde als essentie van goed leiderschap – wat is dat?

Wat betekent het voor je dagelijkse handel en wandel als je je voorneemt om dat op een Liefdevolle manier te doen? Welke consequenties heeft dat voor jezelf, je medewerkers, je beleid, je organisatie? Moeten we werkelijk wachten tot de laatste boom is gekapt en de laatste vis gevangen tot we ons realiseren dat we geld niet kunnen eten? Het vraagt grootsheid om groot te denken en om als leider een nieuw duurzaam-sociaal statuut te schrijven en verwezenlijken. Hieronder geven we je enkele overwegingen mee:

1. Leer jezelf, je naasten, je collega’s en burgers grootluisteren, opdat ze gaan stralen en excelleren. Leer hoe je voorkomt dat je cliënten, klanten en burgers als een langspeelplaat blijven draaien, door ervoor te zorgen dat zij zich door jou gezien, gehoord en erkend voelen. Leer hoe je persoonlijke, organisatorische en zelfs generationele pijn (die tussen generaties wordt overgedragen) kunt erkennen, helen en veranderen in positieve perspectieven voor en mét betrokkenen;

2. Laat je uitsluitend interviewen door journalisten die oprecht geïnteresseerde, open vragen stellen en luisteren naar je antwoord;

3. Vraag je bij alle te nemen besluiten af: is dit een liefdevol besluit? Worden je cliënten, klanten of burgers er duurzaam gelukkig van? Draagt dit besluit bij aan het welzijn van het collectief? Beschermt dit besluit de rechten van minderheden voldoende?

4. Wees een goed rentmeester. Denk in tijdslijnen van tenminste 12 tot 350 jaar. Durf voorbij je eigen beleidstermijn te denken en in de voetsporen te treden van staatsmannen en -vrouwen die op de wezenlijke momenten de juiste dingen deden. Ga op de schouders staan van de voorouders die ergens vóór durfden te kiezen, die pijn durfden doen, ten behoeve van het welzijn van ons allemaal.

5. Wees regionaal, nationalistisch én universeel georiënteerd. Luister in alle eerlijkheid wat onze geschiedenis ons vertelt. Neem je verantwoordelijkheid als het gaat om 'Vergangenheidsbewältigung'. Erken groots onze verantwoordelijkheid voor hetgeen we in het verleden niet goed hebben gedaan. En zet je in voor het behoud en de waardering voor de rijkdom van onze talen, dialecten, culturen, gebruiken en ons culturele en (im)materiële erfgoed.

6. Luister groot – luister naar de trends die zich op het wereldtoneel afspelen en pak onze vrede-stimulerende en leidende rol binnen en buiten Europa opnieuw op.

Nieuwe ministeries


Wij geloven dat we de komende jaren liefdevolle leiders nodig hebben die rentmeesterschap hoog in het vaandel dragen. Die zich bij al hun beslissingen afvragen: welke impact heeft dit besluit op de komende 7 generaties? Is dit besluit Duurzaam Fraai? Zorgt mijn besluit voor meer Inclusiviteit, Gelijkwaardigheid, Veiligheid, (Bio)Diversiteit, Vrede, Ontspanning, Gezondheid, Heelheid, Schoonheid, Levensloopbestendigheid en Circulariteit?

Het systeem? Dat zijn wij! De komende 12 tot 20 jaar willen wij ons inzetten voor de oprichting en invulling van de volgende Liefdevol Leiderschap Kabinetten & Ministeries:
1

Ministerie voor Holistische zorg

Hoe zorgen we ervoor dat alle cliënten en patiënten zich weer als 'hele mens' gezien, gehoord en erkend en liefdevol en kundig geholpen voelen?


Lees meer


Welke organisatorische en systemische veranderingen kunnen wij zelf vormgeven om dit ideaal te verwezenlijken?
2

Ministerie voor Duurzaam Fraai Groen en Energie POSITIEF wonen, werken en verkeer

Hoe zorgen we ervoor dat in 2030 onze hele woningvoorraad: Duurzaam Fraai, Betaalbaar, Levensloop- en Klimaatbestendig, uitmuntend (Geluid)Geïsoleerd en Energie POSITIEF is?


Lees meer

En: hoe laten we het overschot aan opgewekte energie vervolgens ten goede komen aan duurzaam fraai, optimaal toegankelijk, stil en betaalbaar openbaar vervoer?
3

Ministerie voor Gezin en Geluk

Hoe zorgen we ervoor dat aanstaande ouders ontspannen en in goede verbondenheid met zichzelf en elkaar een gezin kunnen stichten? Hoe kunnen wij hen ondersteunen bij een goede bevalling en een hartelijk welkom voor dit nieuwe kindje in ons midden? Hoe zorgen we collectief voor optimale hechting tussen ouders en kind?

Lees meer

Wij vragen ons af: is er draagvlak voor de mogelijkheid studiefinanciering in te ruilen voor betaald ouderschap van 18 maanden per kind plus een vrij besteedbaar budget van, zeg, 3000 Euro per ouder voor ouderschap- en opvoed begeleiding? Welke maatschappelijke kosten voor schooluitval, criminaliteit en gezondheid kunnen we hiermee besparen?

En hoe organiseren we uitmuntende dagarrangementen voor kinderopvang en stimulerende scholing, idealiter vanaf dat het kind 18 maanden oud is?
4

Ministerie voor Stilte

Hoe weldadig zou het zijn als heel Nederland wordt aangewezen als stiltegebied, waarbij de geluidbelasting maximaal 40 decibel mag zijn, het equivalent van gezellig kwetterende vogels?

Lees meer

Voor wie levert dit werkgelegenheid op? Welke positieve impact heeft dit op de biodiversiteit? Wat zijn de maatschappelijke baten, als we meer rust en ruimte ervaren om onszelf en anderen groot te luisteren?
5

Ministerie voor Circulaire Economie

Hoe ziet de economie van de toekomst eruit, waarin de nadruk niet ligt op productie en eindeloze groei, maar op mogelijk zelfs op krimp, kwaliteit, circulariteit en vitaliteit van producten, levensmiddelen en diensten?

6

Ministerie voor een schone, duurzaam fraaie leefomgeving

Stel dat iedere Nederlander recht krijgt op schone lucht, schoon water en een schone, duurzaam fraaie leefomgeving?

Lees meer

Wat betekent dat voor ons gedrag, voor ons landschap, voor onze beleidsbeslissingen en voor onze investeringen in bijvoorbeeld gevelbeleid, reclame in de openbare ruime en schone energie?
7

Ministerie voor vitaal voedsel, dierenwelzijn en biodiversiteit

Wat gebeurt er als we onze focus met betrekking tot voedselvoorziening verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit? Naar levensmiddelen die barsten van de vitamines, mineralen en geneeskrachtige eigenschappen?

Lees meer

Hoe kunnen we onze boeren en vissers optimaal steunen met eerlijke prijzen voor gifvrij, dier- en milieuvriendelijk en biologisch-dynamisch geproduceerd voedsel?
8

Ministerie voor vrede en inclusiviteit

Eerst hadden we een ministerie van oorlog en sinds 1959 ligt onze focus op defensie. Welke acties een maatregelen nemen we als we kiezen een ministerie voor Vrede en Inclusiviteit? Waarin iedereen zich welkom, waardevol en betekenisvol voelt in ons land?

Lees meer

Dit ministerie heeft de taaiste taak onderzoek te doen naar: wat is het optimale aantal mensen dat ons land kan dragen, zodat we onszelf kunnen voorzien van al hetgeen we nodig hebben?

De uitkomsten van dit onderzoek zullen bepalend zijn voor al onze investeringen en beleidsbesluiten in de toekomst.
9

Ministerie voor werkgelegenheid en ondernemerschap

Als wij als volk ergens goed in zijn, dan is het in creatief denken, handelen en handel drijven. We excelleren in het bedenken van manieren die de wereld vooruit helpen. Hoe kunnen we deze vermogens koesteren en verder ontwikkelen?

Lees meer

Hoe ondersteunen we grote groepen mensen optimaal om zich te kwalificeren voor de banen van de toekomst?
10

Ministerie voor gezonde financiën

Hoe geven we ons belasting- en stimuleringsstelsel zodanig vorm, dat het voor alle Nederlanders makkelijk is een gezonde, schuldenvrije financiële huishouding te voeren?

Lees meer

Hoe kan dit nieuwe stelsel op een eenvoudige manier alle bovenstaande doelstellingen faciliteren en stimuleren?
11

Jouw Ministerie!

Als jij mag kiezen? Van welk ministerie wil jij minister. staatssecretaris, directeur, projectleider, lobbyist, ambassadeur, medewerker of secretaris zijn?

Lees meer


Welke maatregelen ga je nemen die het leven van tenminste 300.000 mensen fors verrijken in brede zin?

Wat heb jij nodig om je plek in dit speelveld in te nemen en om daarvan duurzaam te genieten?