Hoge Ambitie Coalitie – een nieuw sociaal contract voor de 21ste eeuw (NOG IN CONCEPT!!)

Hoge Ambitie Coalitie – voor topvrouwen die een nieuw sociaal contract (incl. duurzaam financieel-economisch model) voor de hele lange termijn (2500) willen bedenken én vormgeven – Als vrouw, mens, feminist, bestuurskundige, grootluisteraar en ondernemer ben ik simpelweg benieuwd: stel nu dat de komende jaren 500 tot 1000 vrouwen met de innerlijke wil, liefde, macht en invloed hun hoofden, harten en handen bij elkaar brengen – welke (cyclische) energie, synergie, daadkracht, grondtoon, visie(s), vrijplaatsen, leidende en ordenende principes, verkenningen en verbindingen (op micro, meso, macro, mundo & kosmisch niveau) ontstaan er dan?

Immers: de afgelopen 2000(0) jaar hebben overwegend mannen ons sociaal contact gedefinieerd. Dat heeft ons veel goeds gebracht- denk aan intelligente technische innovaties, vooruitgang en daadkracht – waarvoor DANK EN HULDE! Het is óók waar dat een teveel aan mannelijke energie dominantie, discriminatie, uitsluiting, geweld, verwaarlozing, vernielingen en vergiftiging met zich meebrengt. De dominante financieel-economische modellen die we gebruiken zijn diep geworteld in het idee van schaarste: er zou altijd een tekort aan mensen, middelen, materialen, geld, energie en tijd zijn. Ook zouden concurrentie en competitie het beste in ons naar boven brengen. Dat zal in sommige gevallen zeker waar zijn. En de interessante vraag is natuurlijk: zou het omgekeerde ook waar kunnen zijn? Wat is het alternatief waar onze huidige tijd om vraagt?

Ik wil niet zeggen dat het er automatisch alleen maar béter op wordt als vrouwen het heft in handen nemen. Een teveel van vrouwelijke kwaliteiten heeft óók schaduwzijden. Maar wat zou er gebeuren als 500-100 vrouwen met elkaar ‘in matura’ (een prachtig begrip van Eva Keeris) zouden samenkomen? Matura was een Romeinse Godin aan wie het rijpen van de granen werd toegeschreven.  Matureren komt van het Latijnse ‘maturatio’ dat rijp worden, rijp maken en bevorderen betekent. Chemisten verstaan onder matureren de veredeling van metalen. Kortom: wat er zou gebeuren als 500 tot 1000 topvrouwen ‘in matura’:

 1. hun grootluisterschap verder verdiepen, verbreden en verrijken;
 2. zichzelf tot ‘Directeur ‘Grundsatzfragen’ benoemen;
 3. zich bij iedere beleidsbeslissing zouden afvragen: wat zou liefde doen?;
 4. hun vaardigheid tot kathedraal denken, goed voorouderschap en universeel inclusief luisteren actief gaan beoefenen waardoor hun holistische bewustzijn verder vergroot en verruimd wordt, zodat het (nog) meer (en vooral makkelijker) kan stromen, bevatten, omarmen, dragen, includeren, scheppen en vormgeven;
 5. zichzelf tijd en ruimte geven om vanuit grondige reflectie de dragende structuren en spelregels in onze samenleving opnieuw te overdenken, te ontwerpen én concreet vorm te geven – zouden deze er dan net zo uitzien als nu? Zo nee: wat wordt dan ons nieuwe discours? Hoe richten we onze samenleving dan (opnieuw) in? Wat betekent dit voor ons financieel-economische stelsel? Hoe kunnen we een financieel economisch stelsel ontwikkelen waarmee we binnen onze planetaire grenzen blijven? Welke leidende en ordenende principes zullen dan prevaleren? Hoe nemen we iedereen mee in dit proces?;
 6. elkaar actief steunen in het pionieren, diepgaand leren en onderzoeken, niet-weten, twijfelen, durven doen en ‘vrijmoedig spreken’.

In zijn boek Macht en Moed stelt Erik Pool: We hebben niet alleen antwoorden nodig op de vraag of we de dingen goed doen (eerste orde) en of we de juiste dingen doen (tweede orde), maar ook of wij zelf goed zijn (op collectief en institutioneel niveau, en als individu en professional).  Ook geeft hij paar voorbeelden van wat hij ‘3e orde vragen’ noemt: vrijdenkvragen over de toekomst die een diepgaande introspectie en uitwisseling behoeven, bijvoorbeeld:

 • Wat is solidariteit? Wie moet solidair zijn met wie, op welke terreinen, op welke manier? Zijn wij dat, zijn we dat op de goede manier, varen we de goede koers?
 • Wat is inclusiviteit? Wie moet inclusief zijn, waaruit blijkt inclusiviteit? Zijn wij dat, zijn we dat op de goede manier, varen we de goede koers?
 • Wat is rechtvaardigheid? Wie moet rechtvaardig zijn, hoe stellen we vast of dat lukt, wie bewaakt dit? Zijn wij dat, zijn we dat op de goede manier, varen we de goede koers?
 • Hoe werkt macht in onze democratie? Aan welke eisen moeten machthebbers in ons bestel voldoen, hoe stellen we vast of dat lukt, wie bewaakt dit? Zijn wij de goede machthebbers, zetten we onze macht prudent in?

Een van mijn coachees vroeg zich recentelijk af: hebben voor de transities waar we voor staan nieuwe ‘Eise Eisinga’s’ nodig?  Eise Eisinga bouwde, als autodidact, in zijn plafond in Franker een Planetarium. Aangedreven door een slingeruurwerk geeft het astronomisch uurwerk sinds de voltooiing in 1781 de actuele positie van de planeten aan via de plafondwijzerplaat en is hiermee het oudste werkende planetarium ter wereld. Met zijn vergelijking bedoelde hij: hebben we vóór we aan de transitieopgaves beginnen mensen nodig die de tijd nemen om ‘het plafond’, of: een denkraam of radarwerk uit te werken dat laat zien hoe alle facetten van de door ons beoogde nieuwe samenleving samenhangen en samenwerken? Mijn Friese hart maakte subiet een reuzensprong. JA!

Hoe soft, stout of groot onze individuele en collectieve dromen-voor-de-hele-lange-termijn ook zijn, ze zullen consequenties hebben voor het sociale contact dat we met elkaar sluiten. Volgens Wikipedia is het ‘sociaal contract’ de filosofie dat de legitimiteit van het gezag van de staat over het individu voortkomt uit een contract dat tussen beiden is afgesloten.

In samenspraak met hoogleraren van de Universiteit Leiden, de Universiteit van Wageningen, de Universiteit van Amsterdam, Clingendael, de SER en VNO-NCW heeft Haagse Hoogvliegers het voortouw genomen, om mét al deze partners én collega’s een Hoge Ambitie Coalitie organiseren. Als je hart een sprongetje maakt bij het lezen van deze tekst, ben je van harte welkom!

In onze Hoge Ambitie Coalitie willen we de volgende vragen onderzoeken:

 1. Wat kunnen we leren van grote filosofen en hedendaagse denkers die zich over dit vraagstuk van het sociale contract bogen?
 2. Wat zijn de écht grote, fundamentele samenlevingsvragen die we elkaar te stellen en met elkaar te onderzoeken hebben? Kunnen we luisteren naar en gehoor geven aan de antwoorden die we horen? Hoe pijnlijk en prachtig ook?
 3. Wat horen we als we onze oren bij ons eigen innerlijk weten, bij de hoop-lozen én de hoop-vollen te luisteren leggen? Hoe ziet onze samenleving er dan uit? Hoe zou het ook kunnen?
 4. Wat horen we als we elkaar grootluisteren? Als we luisteren langs de lijnen van de Axis Mundi?
 5. Wat kunnen we samen versneld doen? Welke vrijplaatsen kunnen we creëren? Welke beweging(en) hebben we te brengen?

Achtergrond & aanleiding – hoogste tijd voor een ‘Hoge Ambitie Coalitie’ en een nieuw sociaal contract

We leven in een boeiende en enerverende tijd. Veranderingen in technologie, demografie en klimaat veranderen onze wereld ingrijpend. Dit heeft gevolgen voor zaken die ons allemaal raken, denk aan: voedselveiligheid, gezondheid, watermanagement, vervuilde lucht, inkomensverschillen, gendergelijkheid, onderwijs en werk. Dat zet ons huidige sociaal contract onder druk. Immers: er is een enorme opwaartse druk op de prijzen voor huizen, voedsel en energie. Voor starters op de woningmarkt en mensen die willen scheiden is een ‘gewoon huis kopen op een gewoon inkomen’ een illusie. Sparen loont of lukt niet meer. Zeker voor ondernemers is het lastig om voldoende te sparen voor een rustgevend pensioen. De verworvenheden van de welvaartsstaat, zoals opleidingen kunnen stapelen of toegang tot sociale voorzieningen als bibliotheken en openbaarvervoerlijnen, zijn niet meer voor iedereen beschikbaar of toegankelijk. Door het korte termijn denken, geldgroei als enige prestatie indicator en door schandalen als ‘Groningen’ en de ‘Kinderopvangtoeslag’ is het begrip welvaart geërodeerd en is het vertrouwen van vele burgers in een oprechte menselijke benadering van de overheid en onze rechtsstaat aantoonbaar afgenomen of verdwenen. Zelfs ministers en topambtenaren kunnen het financieel-administratieve systeem dat we met elkaar gebouwd hebben, niet meer volledig overzien en begrijpen.

Lang verhaal kort: ons huidige systeem knelt aan alle kanten. Sommigen varen er wel bij, velen niet. Dat doet pijn en is ook merkbaar als we kijken naar asociaal gedrag, korte lontjes, geluidsoverlast, uitsluiting, discriminatie, dakloosheid met soms gewelddadig verbaal of fysiek geweld tot gevolg. We kunnen wachten op radicalisering en escalatie van deze innerlijke onrust in eigen land óf we kunnen nu de tijd nemen om voor onszelf een oase van reflectie en kwaliteit te creëren, waarin we naast de hectiek van alledag ook kijken naar de grote vragen en langgerekte patronen. Immers: een Positief Toekomst Perspectief voor de hele lange termijn biedt hoop en richting en kan daardoor juist energie vrijmaken naar een in alle opzichten meer ontspannen toekomst.

HET PROGRAMMA

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan onze Hoge Ambitie Coalitie op een manier die bij jou past.

 1. OPTIONEEL – EEN PERSOONLIJK COACHTRAJECT 

  van 4 sessies van 1,5 uur bij één van onze coaches – Dit is waardevol als je je voorafgaand aan het traject je basisvoorwaarden voor persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leiderschap zo veel mogelijk op orde wilt krijgen en je helder wilt krijgen hoe onze samenleving er wat jou betreft de komende 25 jaar idealiter uitziet.

  –  Je investering; 1.210 Euro incl. BTW

 2. HET HOGE AMBITIE COALITIE PROGRAMMA

  Bestaat uit:
  * 20 online inspiratiesessies, HAC-bijeenkomsten, webinars, hoorcolleges en trainingen – door toptrainers, topbestuurders, wetenschappers,  trendwatchers en kunstenaars. Deze sessies bestaan uit tenminste 30 minuten kennisoverdracht, 3 gerichte oefeningen die deelnemers met elkaar verbinden en waarbij deelnemers elkaar grootluisteren (45 minuten) en 15 minuten reflectie;

  * Co-Coaching/Mentoring – De mogelijkheid om een dag mee te lopen bij een TOP vrouw naar keuze uit de deelnemerslijst (vrijwillig op basis van wederkerigheid);

  * Boter bij de vis – van iedere inschrijving storten we 200 Euro in een fonds. Iedere deelnemer mag aan het einde van het traject een voorstel doen voor (een deel van) het budget;

  * HACwerkgroepen die concreet met elkaar aan de slag gaan rond een actuele opdracht als:

  Wonen – Hoe bouwen we binnen 3 jaar (tenminste) 20/200 schitterende, circulaire, energiepositieve en zorgzame kloostercomplexen/hofjescomplexen waarvan bewoners en buren zielsgelukkig worden? Circulaire gebouwen die energiepositief zijn en omringd worden door duurzaam fraai groen. Waar bewoners verschillende type woningen kunnen betrekken en kostenloos kunnen uitruilen? Hoe betrekken we daar plaatselijke toeleveranciers en kunstenaars bij om ervoor te zorgen dat het gebouw door de hele gemeenschap gedragen en omarmd wordt? Hoe zorgen we ervoor dat de kostprijs per woning niet meer bedraagt dan 2250 Euro per m2 en/of dat de verhuur maximaal 10 Euro per m2 kost incl. BTW?
  Zorg – Hoe zorgen we ervoor dat in 2025 iedere provincie een blijmoedig holistisch heelhuis (ipv een ziekenhuis) en een centrum voor Gezin en Geluk heeft?
  Natuur – Hoe zorgen we ervoor dat in 2025 alle straten duurzaam fraai groen zijn en samen een robuuste en gelukkig makende ecologische hoofdstructuur vormen?
  Water – Hoe zorgen we ervoor dat we in onze Delta droge voeten houden?
  Pensioenen – Hoe zorgen we voor een duurzaam pensioenstelsel dat mogelijk op heel andere leest geschoeid is als nu (basis inkomen?)

  Trainers – Petra Hiemstra, Patricia Wouda, Janine Koppers, Mathilde Maas Kuper, Paula Kolthoff, Nikol Hopman, Lotte van Lith & Willemijn Botermans


  Filosofen & intervisiebegeleiders
  – Marlies Nadort, Stine Jensen, Marianne Zuur

  Kunstenaars – Dymphi Peeters, Nynke Laverman, Claudy Jongstra

  Gewenste gastsprekers (bijvoorbeeld) –
  Angela Merkel, Jacinda Ardern, Ingrid Thijssen & Kim Boersma, Minouche Shafik, Karen van Ruiten, Tessa Roseboom, Directeur Dutch Design Week, Christina von Dreien, Damaris Matthijsen, Angie Abdilla, Marjolein Moorman, Merel Vroonhoven, Eva KeerisOverig: Pieter Omtzigt, Kim Putters, Nationale Ombudsman, Arno Bonte, Michiel Scholtes, Kees Klomp

  – Je investering: 2.420 Euro (incl. BTW) of 2.370 Euro incl. BTW als je een kortingscode hebt ontvangen via een van de betrokken partners, trainers of sponsoren.

Is het iets voor mij? Onze Hoge Ambitie Coalitie past bij je als je:

1. voelt dat je niet langer kunt wachten met bijdragen aan onze gezamenlijke toekomst – je wilt een concrete bijdrage leveren als medeleider van ons land en bent bereid het innerlijke en uiterlijke onderzoek te doen dat nodig is voor de fundamentele herbezinning op een nieuw verhaal voor Nederland;
2. ambitieus bent. Je bent je bewust van je macht, gezag en invloed en wilt deze aanwenden om de komende jaren het juiste te doen op micro, meso, macro én mundo/kosmisch niveau – je beseft: alleen ga ik sneller, samen komen we verder. Veel moet ik zélf doen, maar ik hoef het niet alleen te doen – ik steun graag anderen en wil me ook laten steunen;
3. jezelf een liefdevol leider acht – je bent oprecht nieuwsgierig bent naar die andere mens(en) naast je. Je wilt en kunt vanuit volledige presentie aanwezig zijn en bijdragen vanuit wie je bent en wat jij te doen hebt in dit leven; 
4. gedurende dit traject tenminste 3 vrouwen actief wilt promoten, begeleiden, sponsoren in hun persoonlijke/zakelijke/maatschappelijke leiderschap en/of ondernemerschap;
5. dagelijks werkt aan het vergroten, verdiepen en verruimen van je grootluisterschap – Je streeft ernaar om in ieder gesprek éérst 2 oprechte open vragen te stellen én 2 passende reflecties te geven waardoor de ander zich helemaal gezien, gehoord en welkom voelt, vóór je verder schrijft aan het verhaal dat zich tussen jou en de ander ontvouwt;
6. den vrijplaats zoekt waar je ‘in academie’ kunt zijn – een plek waar je vanuit je hele zijn voortdurend mag verkennen, verdiepen, verbreden, groeien, ontwikkelen op de manier en in het tempo dat bij jou past.

Deze ontwikkelgang past NIET bij je als je:

 • liever feedback geeft als feedforward;
 • liever praat dan luistert en;
 • niet in staat bent gesprekstijd optimaal tussen deelnemers te verdelen.

Inschrijfvoorwaarden

 • Een korte bio: Je naam, foto, geboortedatum, emailadres, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, website & (huidige of gewenste) functieomschrijving;
 • Drie concrete SMART geformuleerde persoonlijke, zakelijke en/of maatschappelijke doelstellingen of ontwikkelingen; waar jij je persoonlijk voor wilt inzetten, zodat anderen je kunnen helpen bij het realiseren ervan;
 • 10 SMART geformuleerde, concrete en haalbare maatschappelijke wensen/doelstellingen in één zin waar het voor jou écht over gaat de komende jaren;
 • Een gedicht, essay, artikel of sprookje van maximaal 4 A4 (Lettertype Verdana 10, regelafstand 1,2, met correcte quotes, citaten en bronverwijzingen waarin je op jouw eigen wijze jouw Ideale Samenleving over 25 jaar (of in 2500) visualiseert en/of beschrijft, inclusief (nieuw – concept) begrijpelijk onderliggend financieel-economisch model (het wat én het hoe dan).

Aanbevolen Literatuur 

Inschrijven

Soort ticket Prijs Plaatsen
4 x 1,5 uur HAC-coaching (voorafgaand aan het traject)
Ik wil graag gecoacht worden door (laat de naam van de coach staan) Petra Hiemstra, Janine Koppers, Mieke Verhagen, Lotte van Lith, Marianne van Mourik, Marlies Nadort of Jet Centeno
1.210,00
Hoge Ambitie Coalitie - Online Programma 2.420,00
HAC intervisie - 6 keer
Ik kies als begeleider voor: Petra Hiemstra, Janine Koppers, Mieke Verhagen, Marlies Nadort of Jet Centeno
726,00

Hierbij bevestig ik akkoord te gaan met de Algemene voorwaardenKaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 04/10/2022 - 04/10/2023
00:00

Categorieën

Beschikbare plaatsen:
1500

0 SCHRIJF EEN REACTIE

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.